Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden die psychologenpraktijk entrevue toepast

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen de psycholoog en de cliënt.
 2. De psycholoog werkt volgens de beroepscode van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.


Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de psycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de psycholoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de psycholoog zijn verstrekt, heeft de psycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. 
 2. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de psycholoog kenbaar behoorde te zijn. 
 3. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt. 


Artikel 3: Het recht van privacy van de cliënt

 1. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliëntgegevens mogen niet zonder (schriftelijke) toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt. Zie hiervoor ook de Privacyverklaring op de website. 


Artikel 4: Kosten en afspraken ten aanzien van de overeenkomst

 1. De tarieven zijn vermeld op de website.
 2. De factuur wordt bij de cliënt in rekening gebracht en deze dient deze kosten zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het informeren naar de vergoeding van de zorgverzekeraar. De psycholoog is hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.
 3. Overige werkzaamheden buiten het intakegesprek en de behandelsessies, bijvoorbeeld aanvullende psychodiagnostiek (en verslaglegging hiervan), (telefonische) contacten met derden of reiskosten in verband met consulten buiten de praktijk, worden op basis van het op de website genoemde uurtarief in rekening gebracht. 
 4. De psycholoog dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.
 5. Indien de cliënt te laat komt, dan kan de duur van het gesprek worden verkort met de betreffende hoeveelheid tijd.
 6. Facturen worden alleen via e-mail verstuurd.


Artikel 5: Betaling

 1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
 2. De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt bij voorkeur binnen 8 dagen en uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.
 3. Indien de psycholoog een factuur voor een afspraak naar de cliënt stuurt is het verzoek deze te voldoen. De psycholoog kan meerdere zaken of afspraken op een factuur declareren. 
 4. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het de behandeling worden geannuleerd. Bij niet verschijnen zonder bericht of bij annuleringen of verzetten binnen 24 uur voor de geplande afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen voor een tarief van €45 per afspraak. 
 5. Indien door de cliënt aan de psycholoog een machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan 14 dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt. 
 6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen 14 dagen na de onder punt 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, dan is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. 
 7. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. 
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €75. 
 9. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud aan de cliënt verstrekte zaken

 1. Alle door de psycholoog aan de cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de psycholoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan de cliënt. 
 2. Indien de psycholoog aan de cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is de cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de psycholoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening. 
 3. Indien de cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft de psycholoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de cliënt te verhalen. 


Artikel 7: Opzegging en beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, mondeling en per email opzeggen. 
 2. Bij opzegging van de overeenkomst is de cliënt gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de cliënt. 
 3. De psycholoog heeft het recht de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de psycholoog bedreigt of gewelddadig is. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als de cliënt iets beschadigt in de praktijk ontvangt de cliënt daarvan een factuur. 
 4. Tijdens de behandelovereenkomst is er de mogelijkheid dat de psycholoog de cliënt naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat de cliënt daar beter geholpen kan worden. Uiteraard zal de psycholoog dit vooraf met de cliënt bespreken. 


Artikel 8: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog dan kan de cliënt dit aangeven in een persoonlijk gesprek. De cliënt kan hiertoe ook telefonisch of via e-mail contact opnemen.
 2. Indien de cliënt zich na het contact met de psycholoog onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt dan kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of tot de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting, Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
 3. Psychologenpraktijk EntreVue is tevens aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G), een gespecialiseerde geschilleninstantie. Wanneer de cliënt, de psycholoog en de klachtenfunctionaris van de ABvC in het geschil niet gezamenlijk tot een oplossing komen, wordt de klacht doorgeleid naar de S.C.A.G. Het besluit van de S.C.A.G. is bindend.    
psychologenpraktijk entrevue is

Aangesloten bij

error: Content is protected