Privacy Statement

DE PRIVACY STATEMENT DIE PSYCHOLOGENPRAKTIJK ENTREVUE TOEPAST

Psychologenpraktijk EntreVue hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

De website
Op de website www.psycholoogleiden-entrevue.nl wordt op geen enkele manier informatie over u verzameld: er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies, marketing cookies of cookies van andere partijen.

Contactformulier
Verzamelde (persoons)gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uw dossier
Wanneer uw aanmelding leidt tot een behandeling zal er een dossier worden aangelegd. De wet WGBO verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Bent u door een beperking of stoornis niet in staat uw rechten uit te oefenen, dan kan een mentor of curator dat namens u doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger niet aanwezig, dan kunnen de echtgeno(o)t(e) of partner, ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind uw rechten namens u uitoefenen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

psychologenpraktijk entrevue is

Aangesloten bij