Meteen naar de inhoud

Privacy Statement

DE PRIVACY STATEMENT DIE PSYCHOLOGENPRAKTIJK ENTREVUE TOEPAST

Psychologenpraktijk EntreVue hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

De website
Op de website www.psycholoogleiden-entrevue.nl wordt op geen enkele manier informatie over u verzameld: er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies, marketing cookies of cookies van andere partijen. 

Het contactformulier
Verzamelde (persoons)gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. 

Uw dossier
Wanneer uw aanmelding leidt tot een behandeling zal er een dossier worden aangelegd. De wet WGBO verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren. De financiële administratie wordt volgens de wettelijke verplichting voor een periode van zeven jaar bewaard.
Psychologenpraktijk EntreVue neemt de bescherming van uw gegevens uiteraard zeer serieus en neemt passende maatregelen om deze goed te beveiligen.

Uw factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd ten behoeve van declaratie: uw naam, adres en woonplaats; uw geboortedatum; de datum van het consult; de kosten van het consult; de prestatiecode en een beknopte omschrijving (bijvoorbeeld ‘consult counselling’).

Uw rechten
U hebt als cliënt het recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. U hebt ook het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Bent u door een beperking of stoornis niet in staat uw rechten uit te oefenen, dan kan een mentor of curator dat namens u doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger niet aanwezig, dan kunnen de echtgeno(o)t(e) of partner, ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind uw rechten namens u uitoefenen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Klachten
Indien u als cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog dan kunt u dit aangeven in een persoonlijk gesprek. U kunt hiertoe ook telefonisch of via e-mail contact opnemen. Wanneer u zich na het contact met de psycholoog onvoldoende met uw klacht geholpen voelt dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of tot de Algemene beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Psychologenpraktijk EntreVue is tevens aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.), een gespecialiseerde geschilleninstantie. Wanneer de cliënt, de psycholoog en de klachtenfunctionaris van de ABvC in het geschil niet gezamenlijk tot een oplossing komen, wordt de klacht doorgeleid naar de S.C.A.G. Het besluit van de S.C.A.G. is bindend.

De gedragscode, het klachtenregelement en de procedure klachtenafhandeling zijn beschikbaar in een informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC. In de informatiemap vindt u ook de overeenkomst praktijkwaarneming (bij langdurige ziekte of overlijden van uw behandelend psycholoog), de tarieven en de algemene voorwaarden van Psychologenpraktijk EntreVue.  

Vragen
Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar arnoudnaaborg@entrevue.nl.  

psychologenpraktijk entrevue is

Aangesloten bij

error: Content is protected