Meteen naar de inhoud

Counselling

Verdieping behandelmethodiek Counselling

Wat is counselling?

Counselling is een vorm van cliëntgerichte therapie. Dat wil zeggen dat de behandelaar niet uw ‘psychische stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u benadert als uniek persoon. Samen met u wordt onderzocht hoe het komt dat u, met uw specifieke voorgeschiedenis, situatie en toekomstverwachting, op dit moment problemen en klachten ervaart. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de behandelaar uw problemen ziet, maar vooral om uw eigen ervaring en om de betekenis die de problemen voor u hebben.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan het proces van ontwikkeling stagneren en kunnen er problemen en klachten ontstaan. Binnen de behandeling wordt een veilig klimaat geschept, waarin u vrij bent uw gedachten, gevoelens en wensen te onderzoeken en te uiten. Hiermee kan het proces van persoonlijke ontwikkeling weer op gang worden gebracht.

De houding van de behandelaar in het gesprek is hierbij van groot belang: deze leeft zich zo goed mogelijk in uw unieke belevingswereld in, luistert aandachtig en accepteert u onvoorwaardelijk zoals u bent (hij is niet vooringenomen of veroordelend). Hiermee helpt de behandelaar u zichzelf te accepteren zoals u bent en zal uw zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde toenemen.

Bij counselling kunt u meer inzicht krijgen in uzelf, uw problemen en in uw mogelijkheden uw problemen te hanteren. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de sterke kanten van uw persoonlijkheid, die u zich mogelijk onvoldoende heeft kunnen toe-eigenen. Door niet alleen uw beperkingen maar juist ook uw sterke kanten onder ogen te zien, zal uw probleemoplossend vermogen toenemen, zullen uw problemen en klachten afnemen en zult u er beter in slagen uw belemmeringen te overwinnen.

psychologenpraktijk entrevue is

Aangesloten bij

error: Content is protected